Luovuus arkipäiväisenä jännitteenä – tutkimus kokonaisvaltaisesta ryhmän luovuudesta

  • Jouni Virtaharju (Opponent at public defence of doctoral thesis)
  • Virpi Sorsa (Pre-examiner of doctoral thesis manuscript)
  • Virpi Sorsa (Opponent at public defence of doctoral thesis)

Activity: ExaminationOfficial participation in PhD thesis supervision, defence and examination

Description

Luovuus on läsnä organisaation, ryhmän ja yksilön toiminnassa, mutta sen ominaisuudet ovat usein vaikeasti havaittavissa. Stereotyyppisesti luovuus käsitetään uuden rakentamiseksi jopa tyhjästä. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa. Luovuus on lähempänä tavallista kuin epänormaalia. Luovuus voi johtaa osaavissa käsissä taloudelliseen menestykseen, kun taas pahimmillaan väärissä käsissä inhimilliseen tragediaan. Käytännössä se tuottaa ryhmässä vastauksia, uusia ideoita ja ratkaisuja, mutta se voi myös tukahduttaa niiden luomista. Juuri luovuuden mystiikka ja vastakkain asettelu on vaikuttanut tämän tutkimuksen tarkoituksen muodostumiseen. Luovuus tulee tehdä näkyväksi, jotta sitä voidaan ymmärtää. Tämän tutkimuksen tavoitteena on löytää ja kuvailla kokonaisvaltaisesti luovuutta ryhmässä. Erityisesti ymmärtää toiminnan kautta luovuuden toimimista ryhmässä ja sitä, miten ja millaisena luovuus näyttäytyy tilanteessa ja toiminnassa. Luovuutta tehdään näkyväksi eri tasojen ja luokkien kautta, jotka sisältävät luovuuden rakentavien tekijöiden lisäksi sitä estävät tekijät. Johtoajatuksena toimii oletus, että luovuuden rakenteen rikkomisen osiin tekee sen selvemmäksi ymmärtää. Teoria kulkee tutkimuksen vaiheiden mukana antamalla käsitteellisen viitekehyksen luovuuden kuvaamiselle ja selittämiselle.

Tutkimus rakentuu teoreettiseen viitekehykseen, joka luodaan laajasta laadullisesta aineistosta oletuksiksi ja kysymyksiksi. Nämä toimivat kahden empiirisen vaiheen runkona muodostaen aineiston keräämiselle perusteet. Empiirisissä vaiheissa testataan oletuksia kahdessa eri ryhmässä, jotka poikkeavat toisistaan tavoitteeltaan ja ajan suhteen. Tässä periaatteena on luovuuden kokonaisvaltainen kuvailu ryhmässä. Ryhmän luovuus rakentuu tekijöistä, tasoista ja luokista. Menetelminä käytetään haastattelun eri muotoja ja osallistuvaa havainnointia. Tuloksena muodostuu näkemys luovuuden rakenteesta ryhmässä sekä tilanteiden ja toiminnan vaikutuksesta luovuuden eri tekijöihin.

Luovuus ryhmässä nähdään arkipäiväisenä ilmiönä. Luovuutta esiintyy ryhmätyöskentelyn kaikissa vaiheissa. Näkyvin osa on yleensä luovin hetki, jossa kollektiivisesti ratkaistaan ongelmaa ja löydetään siihen uusi ratkaisu. Tässä tutkimuksessa erityinen mielenkiinto oli keskittyminen kokonaisvaltaisesti luovuuteen, mikä tarkoitti vaatimattomankin luovuuden tutkimista. Ryhmässä tehdään paljon toimintoja erilaisissa ympäristöissä ennen ja jälkeen luovinta hetkeä. Tämä tutkimus väittää, että näissä hetkissä on myös luovuutta, mutta se esiintyy eri tavalla riippuen tilanteesta ja toiminnasta. Ryhmätyöskentelyn kaikissa vaiheissa on luovuutta rakentavia ja estäviä tekijöitä. Näiden välille muodostuu jännitteinen suhde.

Keskeisinä tuloksina voidaan nostaa luovuuden rakentuvan monista eri tekijöistä ryhmässä. Nämä tekijät ovat käsitelty tasoittain, jotka kaikki vaikuttavat ryhmään. Luovuus on ryhmässä monitasoista, muuttuvaa ja jännitteistä. On saavutettu kokonaisvaltainen näkemys luovuudesta, mikä sisältää rakentavien tekijöiden lisäksi näkökulman luovuutta estäviin tekijöihin. Tässä tutkimuksessa on myös hyödynnetty luovuutta mahdollistavaa luokkaa kuvailemaan tilanteissa ja toiminnoissa luovuuden muuntautumista ja vaikeaselkoisuutta. Lopputuloksena on rakennettu käsitteellinen viitekehys ja vastattu kysymykseen ”millaisena” luovuus ryhmässä rakentuu tekijöistä, tasoista ja luokista. Tämän johtopäätöksenä on laadittu kokoava malli, joka selittää uudella tavalla ”miten” luovuus rakentuu ryhmässä.
Period12.04.2019
ExamineeJani Liikola
Examination held at
  • National Defense University
Degree of RecognitionNational