Artikkelien kirjoittaminen verkostomaisen työskentelyn haasteista väitöskirjatyön pohjalta sekä kirjaehdotuksen laatiminen johtamiseen liittyvistä käsitteistä

  • Bor, Sanne (Project participant)

Project: Externally funded project

Project Details

Description

Työskentelyjaksolla kirjoitetaan hakijan väitöskirjatyöhön perustuen kolme artikkelia, ehdotus kirjahankkeeksi ja kaksi konferenssiesitystä. Artikkeleista yksi tarjotaan julkaistavaksi suomalaisessa ammattilehdessä, kaksi kansainvälisessä akateemisessa julkaisussa.

Suomalaiseen ammattilehteen suunnattu artikkeli käsittelee verkostomaisen työskentelyn haasteita työntekijän kannalta. Verkostoissa työntekijä edustaa taustaorganisaationsa näkemyksiä ja yrittää ohjata verkoston toimintaa suuntaan, joka on taustaorganisaation kannalta haluttu. Verkostossa toimivalla on kuitenkin myös vastakkainen rooli: hän on vastuussa taustaorganisaation sitouttamisesta verkostossa tehtyihin päätöksiin ja niiden toteuttamiseen.

Göran Ahrne ja Nils Brunsson esittivät 2005 teorian organisaatioiden muodostamista organisaatioista eli metaorganisaatioista. Tällaisia organisaatioita ovat mm. etujärjestöt, keskusliitot ja standardointielimet. Akateemiseen julkaisuun tarjottavassa artikkelissa osoitetaan, että osa niistä ilmiöistä, joita Ahrne ja Brunsson käsittelevät vain metaorganisaatioille tyypillisinä, esiintyy yhtä lailla yhdistyksissä.

Kolmannen artikkelin aiheena on organisaatioiden toiminnan ohjaamista koskevan käsitteistön kehittäminen. Artikkelissa tarkastellaan termien ’governance’, ’management’ ja ’administration’ käyttöä ja esitellään uusi jäsennys organisaatioiden toiminnan ohjaamisen eri ilmiöistä. Aiheesta laaditaan lisäksi ehdotus monografiaksi kansainväliselle kustantajalle.
StatusFinished
Effective start/end date01.03.201301.12.2013

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.