Artikkelien kirjoittaminen verkostomaisen työskentelyn haasteista väitöskirjatyön pohjalta sekä kirjaehdotuksen laatiminen johtamiseen liittyvistä käsitteistä

  • Bor, Sanne (Project participant)

Project: Externally funded project

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences

Medicine and Dentistry