Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego : Ekonomika Transportu i Logistyka (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period2017
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2544-3224