Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2016

  • Ahonen, Guy (Projektdeltagare)
  • Aura, Ossi (Projektdeltagare)
  • Hussi, Tomi (Projektdeltagare)
  • Ilmarinen, Juhani (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

Denna undersökningt är en fortsättning på de enkätundersökningar som gjorts åren 2009-2015 under benämningen ”Ledarskap av det strategiska välbefinnandet” (SHJ, Strategisen hyvinvoinnin johtaminen). På grund av den långa tidsserien är det möjligt att identifiera rätt pålitliga trender.
Vi definierar strategiskt välbefinnande som den del av personalens välbefinnande som påverkar prestationsförmågan av organisationens kärnverksamhet. I företag gäller detta lönsamheten, på den offentliga sektorn produktivitet och måluppfyllelse. Begreppet är besläktat med ledarskap av arbetsförmågan, som koncentrerar sig på förebyggande av arbetsoförmågan på individnivån. Därutöver finns en rad aktiviteter som på ett eller annat sätt påverkar personalens välbefinnande utan att direkt påverka arbetsoförmågan eller affärsverksamheten.
Denna undersökning utfördes som en randomiserad enkätundersökning per email, som föregicks av en telefonkontakt. Vi erhöll svar från 393 företag, som representerar sju branscher i alla storleksklasser. Branscherna är stat, kommun, tillverkningsindustri, byggnad, handel, transport och logistik samt näringslivets branschtjänster. Undersökningens svarsprocent var 48,5 %. Enkätformuläret innehöll 41 frågor med sammanlagt 183 svarsalternativ. Vi vill varmt tacka respondenterna, som möjliggjorde undersökningen.
I vår undersökning mäts nivån på det ledarskapet av det strategiska välbefinnandet med SHJ-indexet (SHJI), som beaktar alla aktiviteter som syftar till att styra och utveckla det strategiska välbefinnandet inom organisationen. SHJI är konstruerat så att det varierar mellan 0 och 100. År 2016 var SHJI-medeltalet 52, då det under åren 2009-2012 var 41-47 och år 2014 på nivån 51. Nivån på ledarskapet av det strategiska välbefinnandet i finländska företag och organisationer har alltså sakta men säkert gåt uppåt.
SHJI baserar sig på SHJ-modellen, som består av fyra delområden:
- välbefinnandets strategiska bas
- välbefinnandets roll i ledningsaktiviteterna
- förmanskapet och HR-verksamheten samt
- arbetsvälbefinnandets stödfunktioner
Utvecklingen av SHJI förklaras av de beteendeförändringar som skett inom företagens ledarskap, HR-funktioner och förmanskår sedan åren 2009-2014. Man har allt tydligare och mera målinriktat fastställt vad man avser med den verksamhet som befrämjar personalens välbefinnande. Samtidigt har man allt oftare i ledningsfunktionerna och HR-verksamheten tagit i beaktande välbefinnandeaspekten. Förmännens ansvar för personalens välbefinnande har ökat i de flesta branscher och organisationer av alla storleksklasser.
Välbefinnandets strategiska bas är det delområde som är på lägsta nivå inom SHJI. Denna dimension har också under årens lopp utvecklats långsammast av indexets fyra delfunktioner. Man har definierat rätt väl ansvaren för det strategiska välbefinnandet, men brister i mätning, uppföljning och rapportering försvagar möjligheten att betrakta personalens välbefinnande som en strategisk funktion inom företagen. Därutöver har SHJ-inversteringarna, d.v.s. utgifterna inom de olika delområdena varit relativt låga samtidigt som utvecklingsarbetet för förbättra de anställdas välbefinnande och att reducera arbetsoförmågan varit rätt blygsamt.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.01.201631.12.2016