Yritystukien vaikuttavuuden arviointi satunnaistettujen vertailukokeiden avulla

Elias Einiö , Ari Hyytinen

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Sammanfattning

Toisin kuin monilla muilla yhteiskunnan alueilla (mm. lääketiede ja sosiaaliturva) yritystukien vaikutuksia ei ole Suomessa tutkittu kontrolloiduilla ja etukäteen suunnitelluilla tieteellisillä kokeilla. Tämä siitäkin huolimatta, että yritystukien kohdalla satunnaistettujen kontrolloitujen arviointikokeiden (randomized controlled trial, RCT) toteuttamiselle ei välttämättä ole suuria lainsäädännöllisiä tai teknisiä esteitä. Tuen vaikuttavuudella tarkoitetaan tässä nimenomaan aitoa syy-seuraussuhdetta, kuten esimerkiksi tuen kausaalivaikutusta yrityksen T&K-toimintaan tai sen työllistämien ihmisten määrään, eikä esimerkiksi sitä, kuinka hyödylliseksi tukea saaneet yritykset ovat tuen itse (subjektiivisesti) kokeneet. Tässä raportissa esittelemme satunnaistettuja kontrolloituja kokeita yritystukien vaikuttavuusarvioinnin näkökulmasta. Satunnaistetut koeasetelmat ovat luotettava ja siksi suositeltava arviointimenetelmä suurelle osalle yritystuki-instrumentteista. Kokeiden käytännön järjestelyihin liittyy kuitenkin lukuisia yksityiskohtia, jotka riippuvat ohjelmien tavoitteista, institutionaalisista erityispiirteistä ja tarvittavista aineistoista. Kokeiden suunnittelu edellyttää siksi aina tiivistä yhteistyötä tutkijoiden ja ohjelmantoteuttavien tahojen välillä. Yritystukiohjelmien vaikuttavuusarviointiin koeasetelmien avulla liittyy myös erityiskysymyksiä. Kuten tässä raportissa kuvataan, niitä ovat mm. 1) ulkoisvaikutuksien mittaaminen ja huomioonotto, 2) tuen saajan omien toimien merkitys vaikuttavuusmittaukselle ja 3) erilaisten vaikutusmekanismien tunnistamiseen liittyvät haasteet. Myös vaikuttavuusarvioiden mahdollinen kontekstisidonnaisuus ja tuki-instrumentteihin liittyvät skaalautuvuuskysymykset on syytä ottaa huomioon arvioita tehtäessä ja tulkittaessa. Esittelemme systemaattisen yritystukien jaottelukehikon, jonka avulla tuet voidaan luokitella niihin, jotka voidaan arvioida satunnaistetuilla koeasetelmilla ja niihin, jotka täytyy arvioida muulla tavoin. Ehdotuksemme on, että tähän luokitteluun pohjautuen tiettyjen yritystukiohjelmien vaikutuksia tulisi jatkossa arvioida aika-ajoin kontrolloiduilla satunnaistetuilla koeasetelmilla. Tämän ohella ehdotamme systemaattisen arvioinnin käynnistämistä kahdella pilottikokeella. Toinen piloteista koskee Business Finlandin T&K-tukia ja toinen ELY-toimistojen jakamaa työllistämistukea. Pohdimme lyhyesti myös sellaisten tukien arviointia, joihin tavanomainen satunnaistettu koeasetelma soveltuu huonommin, kuten niiden, joissa tukea saa vain muutama suuri yritys. Kirjoituksen tarkoituksena on antaa lukijalle kattava mutta tiivis kokonaiskuva yritystukien satunnaistettuihin arviointitutkimuksiin liittyvistä tärkeistä käsitteistä ja kokeen onnistumisen kannalta keskeisistä kysymyksistä. Yksi tämän raportin tavoitteista on, että se osaltaan lisää keskustelua, jota yritystukien vaikuttavuusarvioinneista päättävät, tukiohjelmia toteuttavat tahot ja tutkijayhteisö aiheesta käyvät.
Bidragets titel på inmatningsspråkUse of randomized controlled trials in the evaluation of the impact of business subsidies
OriginalspråkFinska
UtgivningsortHelsinki
FörlagValtioneuvoston kanslia
Antal sidor56
ISBN (elektroniskt)978-952-287-765-9
StatusPublicerad - 2019
MoE-publikationstypD4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning

Publikationsserier

NamnValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
FörlagValtioneuvoston kanslia
Nr.2019:45
ISSN (elektroniskt)2342-6799

Nyckelord

  • 511 Nationalekonomi

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Konkurrensanalys och servicestrategi - Kvantitativt konsumentbeteende och konkurrensekonomi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Yritystukien vaikuttavuuden arviointi satunnaistettujen vertailukokeiden avulla”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här